Novinky

Novinky Soutěž s Metalshopem o voucher v hodnotě 5.000,- Kč

Soutěž s Metalshopem o voucher v hodnotě 5.000,- Kč

 Jak na to?
Tipni si, která kapela ukrývá poukaz v hodnotě 5.000,- Kč na nákup v Metalshopu a výhra může být tvoje! Svoje tipy nám napište pod soutěžní příspěvek na Facebooku7. 09. ze všech správných odpovědí vylosujeme jednoho šťastného výherce, který se bude moci oháknout do nových metalových hadrů. Jeden náhodně vybraný soutěžící navíc vyhraje LP desku Behemoth! Radovat se tak budou hned dva účastníci.
Pravidla soutěže

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže “Soutěž s Metalshopem o voucher v hodnotě 5.000,- Kč“ (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel soutěže: Pohoda Media Services s.r.o.
Ostrava Poruba, Stavební 992/1, 708 00, Česká republika

2. Termín konání soutěže: Soutěž bude probíhat v termínu od 29. 8. 2022 do 7. 9. 2022.

3. Účast v soutěži: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen„účastník“ nebo „soutěžící“), který splní podmínky této soutěže.

4. Princip soutěže: Soutěž bude probíhat v komentářích pod soutěžním příspěvkem na Facebookovém profilu TV REBEL. Soutěžící musí uhodnout, pod kterým z triček se ukrývá výherní poukázka v hodnotě 5.000,- Kč. Ze všech správných odpovědí vylosuje pořadatel jednu, která bude odměněna poukázkou na nákup v e-shopu Metalshop v hodnotě 5.000,- Kč + jednoho výherce ceny útěchy.

5. Výhry v soutěži: Celkem soutěžíme o 1x poukázku v hodnotě 5.000,- Kč na nákup v e-shopu Metalshop + jeden náhodně vybraný soutěžící získá jako cenu útěchy LP desku Behemoth. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Výherce se nemůže opakovaně účastnit soutěže.

6. Vyloučení ze soutěže: Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům soutěže. Ze soutěže jsou také vyloučeni zaměstnanci Pohoda Media Services s.r.o a jejich rodinní příslušníci a výherci soutěže v soutěžním období.

7. Vyhlášení výherců a předání výher: Ze soutěže vzejde celkem 1 výherce. Výhercem se stává ten soutěžící, který si správně tipne, pod kterým z triček se nachází výherní poukázka a svůj tip zaznamená pod příspěvek na Facebooku TV REBEL (https://www.facebook.com/televizerebel) a bude pořadatelem náhodně vylosován. Pořadatel předá výherci výhru nejpozději 14 dní po vyhlášení výhry.

8. Práva a povinnosti Pořadatele: Pořadatel nenese zodpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výhry. Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o výsledku této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

9. Zpracování osobních údajů: Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti - zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/televizerebel/ v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící - autor zprávy výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho zprávy vytvořené Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách https://www.facebook.com/televizerebel/ mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

10. Závěrečná ustanovení: Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

11. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Ostravě, dne 29. 8. 2022 Pohoda Media Services s.r.o.

24.08.2022