Novinky

VYHRAJ S METALSHOPEM

Soutěž s Metalshopem o poukaz v hodnotě 5.000,- Kč. Soutěž probíhá na Facebooku TV REBEL.

Pravidla soutěže
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže “Soutěž s Metalshopem o poukaz v hodnotě 5.000,- Kč“ (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel soutěže: Pohoda Media Services s.r.o.
Ostrava Poruba, Stavební 992/1, 708 00, Česká republika

2. Termín konání soutěže: Soutěž bude probíhat v termínu od 4. 3. 2024 do 13. 3. 2024.

3. Účast v soutěži: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen„účastník“ nebo „soutěžící“), který splní podmínky této soutěže.

4. Princip soutěže: Soutěž bude probíhat v komentářích pod soutěžním příspěvkem na Facebookovém profilu TV REBEL. Soutěžící musí uhodnout pod kterým z triček se ukrývá výherní poukázka v hodnotě 5.000,- Kč. Ze všech správných odpovědí vylosuje pořadatel jednu, která bude odměněna poukázkou na nákup v e-shopu Metalshop v hodnotě 5.000,- Kč.

5. Výhry v soutěži: Celkem soutěžíme o 1x poukázku v hodnotě 5.000,- Kč na nákup v e-shopu Metalshop. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Výherce se nemůže opakovaně účastnit soutěže.

6. Vyloučení ze soutěže: Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům soutěže. Ze soutěže jsou také vyloučeni zaměstnanci Pohoda Media Services s.r.o a jejich rodinní příslušníci a výherci soutěže v soutěžním období.

7. Vyhlášení výherců a předání výher: Ze soutěže vzejde celkem 1 výherce. Výhercem se stává ten soutěžící, který si správně tipne, pod kterým z triček se nachází výherní poukázka a svůj tip zaznamená pod příspěvek na Facebooku TV REBEL (https://www.facebook.com/televizerebel) a bude pořadatelem náhodně vylosován. Pořadatel předá výherci výhru nejpozději 14 dní po vyhlášení výhry.

8. Práva a povinnosti Pořadatele: Pořadatel nenese zodpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výhry. Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o výsledku této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

9. Zpracování osobních údajů: Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti - zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/televizerebel/ v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící - autor zprávy výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho zprávy vytvořené Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách https://www.facebook.com/televizerebel/ mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

10. Závěrečná ustanovení: Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

11. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Ostravě, dne 26. 2. 2024 Pohoda Media Services s.r.o.

26.02.2024